คอลัมน์ออนไลน์
ข่าว จาก 11

20 เม.ย. 2560

ไม้หน้าสาม : หมุดคณะราษฏรหาย หายนะของใคร

                         สัปดาห์เศษๆที่มีเสียงแพร่งพรายออกมาว่า หมุดคณะราษฏรที่อยูบนลานพระบรมรูปทรงม้าถูกมือดีนำหมุดใหม่มาเปลี่ยน โดยบันทึกข้อความใหม่ไว้ด้วย

                         งานนี้คสช.เก้าอี้ร้อนตามๆกดันครับจริงอยู่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไร แค่เรื่องของความรู้สึกในประวัติศ่าสตร์การเมืองไทยและรัฐธรรมนูญที่เพิ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพอ่งพระราชทานเท่านั้น
                         หมุดคณะราษฏร์ คืออะไร
                         ก่อนที่จะรู้จักหมุดคณะราษฏรนั้นมาทำความรู้จักคฅระราษฏรก่อนว่าคือ กลุ่มบุคคลที่ดำเนินการการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศสยามหรือประเทศไทย จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ อาจได้ชื่อว่าเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของไทย

                         คณะราษฏรที่ก่อการปโิวัติสยามครั้งนั้นมีทั้งสิ้น 114ราย ประกอบด้วย

พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)                                                        พ.อ. พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)

พ.อ. พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)                                                                         พ.ท. พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)
น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย                                                                                           น.ต. หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย)
ร.อ. หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์                                                                                            ร.อ. หลวงนาวาวิจิตร ร.น. (ผัน อำไภวัลย์)
ร.อ. หลวงนิเทศกลกิจ                                                                                                  หลวงสังวรยุทธกิจ (สังวรณ์ สุวรรณชีพ)
ร.อ.สงบ จรูญพร                                                                                                           ร.อ.ชลิต กุลกำม์ธร
ร.อ.สงวน รุจิราภา                                                                                                         ร.อ.หลวงเจียรกลการ (เจียม เจียรกุล)
ร.อ.หลวงจำรัสจักราวุธ                                                                                                 ร.ท.จิบ ศิริไพบูลย์
ร.ท.ทหาร (ทองหล่อ) ขำหิรัญ                                                                                     ร.ท.ทิพย์ ประสานสุข
ร.ท.ประเสริฐ สุขสมัย                                                                                                   ร.ท.วัน รุยาพร
ร.ท.ชลี สินธุโสภณ                                                                                                       ร.ท.ขุนกำจัดโรคาพาธ
ร.ท.ทัศน์ กรานเลิศ                                                                                                       ร.ท.สวัสดิ์ จันทนี
ร.ท.ศรี ดาวราย                                                                                                             ร.ต.กำลาภ (กุหลาบ) กาญจนสกุล
ร.ต.ชั้น รัศมิทัต                                                                                                             ร.ต.ทองดี ระงับภัย
จ.ท.เชาว์ คล้ายสัมฤทธิ์                                                                                               น.ต. หลวงสินธุสงครามชัย
น.ต. หลวงศุภชลาศัย                                                                                                   ร.อ. หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)
ร.อ. หลวงนาวาวิจิตร                                                                                                    ร.อ. หลวงนิเทศกลกิจ (กลาง โรจนเสนา)
ร.อ. หลวงสังวรยุทธกิจ                                                                                                 ร.อ.สงบ จรูญพร
ร.อ.ชลิต กุลกำม์ธร                                                                                                        ร.อ.สงวน รุจิราภา
ร.อ.หลวงเจียรกลการ                                                                                                    ร.อ.หลวงจำรัสจักราวุธ
ร.ท.จิบ ศิริไพบูลย์                                                                                                         ร.ท.ทหาร (ทองหล่อ) ขำหิรัญ
ร.ท.ทิพย์ ประสานสุข                                                                                                    ร.ท.ประเสริฐ สุขสมัย
ร.ท.วัน รุยาพร                                                                                                               ร.ท.ชลี สินธุโสภณ
ร.ท.ขุนกำจัดโรคาพาธ                                                                                                  ร.ท.ทัศน์ กรานเลิศ
ร.ท.สวัสดิ์ จันทนี                                                                                                           ร.ท.ศรี ดาวราย
ร.ต.กำลาภ   กาญจนสกุล                                                                                              ร.ต.ชั้น รัศมิทัต
ร.ต.ทองดี ระงับภัย                                                                                                        จ.ท.เชาว์ คล้ายสัมฤทธิ์
อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม                                                                                อำมาตย์ตรี หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)
รองอำมาตย์เอก หลวงโกวิทอภัยวงศ์                                                                           เสวกตรี หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 
รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)                                              รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถสารประสิทธิ์ (ทองเย็น หลีละเมียร)


รองอำมาตย์เอก หลวงอรรถกิติกำจร (กลึง พนมยงค์)                                                    รองอำมาตย์เอก หลวงสุนทรเทพหัสดิน (สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
รองอำมาตย์เอก หลวงเดชาติวงศ์วราวัฒน์ (ม.ล.กรี เดชาติวงศ์)                                    รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม
รองอำมาตย์เอก ประจวบ บุนนาค                                                                                  รองอำมาตย์เอก ม.ล.อุดม สนิทวงศ์
นายแนบ พหลโยธิน                                                                                                       รองอำมาตย์โท ทวี บุณยเกตุ
ร้อยโท ประยูร ภมรมนตรี                                                                                                นายวิลาส โอสถานนท์
รองอำมาตย์โท จรูญ สืบแสง                                                                                         นายเล้ง ศรีสมวงศ์
นายดิเรก ชัยนาม                                                                                                           นายวิเชียร สุวรรณทัต
รองอำมาตย์โท ชุณห์ ปิณฑานนท์                                                                                นายสวัสดิ์ โสตถิทัต
นายจิตตะเสน ปัญจะ                                                                                                      นายยง พลบุล
นายเอก สุภโปฎก                                                                                                           นายสุรินทร์ ชิโนทัย
นายศิริ ชาตินันท์                                                                                                            นายเฉลียว ปทุมรส
นายบรรจง ศรีจรูญ                                                                                                         นายประเสริฐ ศรีจรูญ
นายแช่ม มุสตาฟา                                                                                                          นายการิม ศรีจรูญ
นายสงวน ตุลารักษ์                                                                                                         นายซิม วีระไวทยะ
นายหงวน ทองประเสริฐ                                                                                                  นายปราโมท พึ่งสุนทร
นายเจริญ ปัณฑโร                                                                                                           นายทองเปลว ชลภูมิ
นายเผดิม อังศุวัฒน์                                                                                                          นายชุบ ศาลยาชีวิน
นายกลิ่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา                                                                                         นายสอน บุญจูง
นายยล สมานนนท์                                                                                                            นายยิน สมานนท์
ร.ต.ท.เชย กลัญชัย                                                                                                           ร.ต.ท.เที่ยง เฉลิมศักดิ์
นายจำนง บูรวิเชท                                                                                                            นายผูก ปาลธรรมี
นายประวัติ ศรีจรูญ                                                                                                            นายวนิช ปานะนนท์
นายกระจ่าง ตุลารักษ์                                                                                                        นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
นายบุญเจือ อังศุวัฒน์                                                                                                        นายยงค์ เยอร์เกนส์


                         ฉะนั้น หมุดคณะราษฎรจักต้องย้อนไปเมื่อปี 2475 ครับ ณ วันที่ 24 มิถุนายนวันที่ พระยาพหลพลพยุหเสนา “พจน์ พหลโยธิน” นายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทย พร้อมเหล่าคณะราษฏรยึดอำนาจจากรัชกาลที่ 7เปลี่ยนแปลงการปกครองและให้กำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติ
                         โดยหมุดคณะราษฎรนั้นเป็นหมุดทองเหลืองฝังไว้บนพื้นถนน ณ ลานพระราชวังดุสิตหรือที่เรียกกันว่าลานพระบรมรูปทรงม้าด้านสนามเสือป่า ณ ตำแหน่งที่พระยาพหลพลพยุหเสนาอ่านประกาศคณะราษฎร โดยบนหมุดคณะราษฏรนั้นมีข้อความว่า
                         “ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ" มีพีธีฝังหมุดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2479 โดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยและหัวหน้าคณะราษฎรเป็นผู้ฝังหมุด
                         ล่าสุดหมุดที่ว่านี้หายไปจากที่เดิม แต่มีผู้นำหมุดและข้อความใหม่ว่า ““ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาชนสุขสันต์หน้าใส เพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี“ มาฝังแทนที่หมุดทองเหลืองของคณะราษฏร
                         ทันทีที่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปเหล่าบรรดาหมาบ้า สัมภเวสีที่หลับใหลเฝ้าเพ้อเฝ้าฝันถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในปี 2560 ตามโรดแมปคณะคสช.ก็ลุกขึ้นมาเห่าหอาผ่านทางเฟซบุ๊คบ้างและสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่างๆบ้าง อาทิด๊อกปวิน ชัชชวาลพงษ์พันธุ์ นักวิชาการจิตไม่ปรกติจากมหาวิทยาลัยโตเกียว นักวิชาการเสื้อแดง ที่มีแนวคิดล้มเจ้าตามหมายจับศาลทหารคดีผิดมาตรา 112 และนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ขาดราชการกระทั่งมหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ออกจากราชการ ได้โพสต์ข้อความโจมตีและเรียกร้องให้คสช.ออกมารับผิดชอบต่อการลบล้างเหตุการณ์สำคัญ 24 มิถุนายน 2475 ด้วยการเปลี่ยนหมุดคณะราษฏร โดยนายปวิน โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คเพจชื่อว่า “Pavin Chachavalpongpun” โจมตีข้อผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช.โดยทันทีตามสันดานเดิมที่ปฏิบัติผ่านมาโดยตลอดโดยระบุว่า                          “รัฐบาลนี้รู้ทุกเรื่องที่อยากรู้ ใครอยู่ในผังล้มเจ้า รู้หมด ใครจะลอบทำร้ายท่านผู้นำ รู้หมด ใครเม้าท์เรื่องเจ้า รู้หมด ใครเก็บซ่อนอาวุธสงครามไว้ในบ้าน รู้หมด ใครต้องการล้มการปรองดอง รู้หมด... แต่พอมาถึง ใครขโมยหมุดคณะราษฎร์ ไม่รู้ครับ แกล้งง่อยแดก ประสาทเสื่อม หรือเจ้าหน้าที่งานข่าวกรองลาพักร้อน ปีนกระบะเล่นสงกรานต์อยู่ เลยยังไม่ได้รับรายงาน?

                         ขณะที่นักวิชาการที่ถูกไล่ออกจากราชการอีกรายอย่าง “นายสมสักดิ์ เจียมธีรสกุล หรื อ.หงอก” นักวิชาการที่หลงใหลได้ปลื้มพฤติกรรมคนเสื้อแดงก็โพสต์ข้อความตามแนวคิดตนเอง
โดยมีการจาบจ้วงและพาดพิงสถาบันพยายามดึงฟ้าต่ำโดยระบุไว้ไว้ว่า
“ความจริง ผมไม่ใช่คนเชียร์คณะราษฎรหรือนายปรีดี พนมยงค์แบบหลับหูหลับตา เพราะปรีดีไม่ใช่พ่อผม และไอ้หมุดที่ว่า ก็ไม่เคยสนใจ เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิต เมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เอง ที่รู้สึกเซ็งเรื่องนี้ ด้วยเหตุที่เป็นคนสนใจของเก่าเป็นหลัก และเซ็งในความโง่ของคนทำ คืออะไรที่เป็นของเก่า ไม่ว่าจะวัดวังหรือรูปปั้นไหนๆ ผมก็ไม่อยากให้ใครไปทำลายทั้งนั้น ถ้าพูดในแง่การเมือง หมุดนั้นมีความหมายจริงๆน้อยมากในความรู้สึกของผม (รัฐธรรมนูญ 2475 หรือ 2489 ถูก "ฉีก" ไป สำคัญกว่าในเรื่องระบอบที่สร้างจาก 2475 อย่างเทียบไม่ได้) เสียดายในแง่ของเก่าถูกทำลายเป็นหลัก เหมือนถ้าใครเกิดวันดีคืนดี ไปบ็อมบ์พระรูปทรงม้าทิ้ง ผมก็คงเสียดายเหมือนกัน”
                         จริงๆอยากบอกว่า ไม่แปลกใจและเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ทั้งพวกนักวิชาการจิตไม่ปรกติ ร่างเป็นชายใจเป็นโสเภณีหรือนักวิชาการที่ไร้ความรับผิดชอบจนถูกสถาบันต้นสังกัดไล่ออกพ้นความเป็นครูบาอาจารย์สอนนักศึกษาที่จะเป็นพลังของชาติในอนาคต แล้วเอาความเป็นครูไปกล่าวหาจาบจ้วงโจมตีสถาบันเบื้องสูงแบบสนุกปากไปวันๆอย่าง อ.หงอก ออกมาโพสต์ถล่มคสช.หรอกครับหรือกระทั่งนักเลือกตั้งพวกตลกบนหลังคารถสัมภเวสีที่หิวโหยไม่ได้ทุจริตคอรัปชั่นโกงชาติบ้านเมืองมานานกว่า 2ปีออกมาดิ้นออกมาฉวยโอกาสเลานงานคนกวาดขยะแบบนี้
แต่แปลกใจที่ทำไมลูกมหาโจรหนีคำพิพากษาตดีทุจริตที่โกงข้อสอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง คนที่น้องโกงสอบเอ็นทรานซ์จนสามารถเข้าจุฬาได้ทั้งที่ไม่มีปัญญา  เกือบเป็นสิงห์ดำอยุ่แล้วโชคดีที่พระเกี้ยวศักดิ์สิทธิ์เมื่อถูกจับให้สอบใหม่แบบไม่โกงก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติได้ออกมาโพสต์ถล่มคสช. หรือแสดงภูมิปัญญาอันเฉียบคมสั่งสอนผู้เฒ่ามากประสบการณ์เจนเวที
                         เพราะเมื่อเข้าไปในเฟซบุ๊ค “OAK PHANTHONGTAE SJINAWATRA  ”ก็ยังเห็นข้อความน้าสะอิดสะเอียนเรียกร้องเรื่องราวตามคนอื่นๆเลยยังคงวนเวียนอยุ่กับเรื่องราวของคนในวงศาคณาญาติโดนกลั่นแกล้งไม่รู้จบเป็นกระบอกเสียงให้คนในตระกูลให้โจรที่หนีไปซุกแผ่นดินต่างชาติ โดยอ้างความไม่ยุติธรรมไม่ยอมรับกระบวนการศาลอยู่เฉกเช่นเดิมเท่านั้น
หาซึ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในชาติไม่ได้เช่นเดิม
                         อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นปี 2558 บก.ลายจุดหรือ “นายสมบัติ บุญงามอนงค์”นักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ฝักใฝ่กลุ่มคนเสื้อแดง ได้โพสต์ข้อความไว้บนเฟซบุ๊คเพจที่ชื่อว่า “สมบัติ บุญงามอนงค์”โดยโพสต์ภาพชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีกับหมุดคณะราษฎร ที่ฝังไว้กับถนนหน้าลานพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยระบุว่าเป็นการทำพิธีถอนหมุดออก                          ซึ่งต่อมาวันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โพสต์ภาพหมุดปฏิวัติ ผ่านเฟซบุ๊กในลักษณะสาธารณะ ว่า "ประกาศหาเจ้าของ ถ้าไม่มาขุดเอาไป ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผมกับเพื่อนๆ ถือว่าไม่มีเจ้าของ จะไปเอาออกหรือทำให้หมดสภาพเอง ถ้ายังอยากเก็บรักษาไว้ รีบขุดออกไปเสียให้พ้น" โดยก่อนหน้านั้น เทพมนตรีโพสต์ถามผ่านเฟซบุ๊กดังกล่าวด้วยว่า "มีคนมาขอความเห็นตนว่าตั้งแต่คณะราษฎรปฏิวัติ 2475 มาถึงปัจจุบัน ก็เป็นเวลาประมาณ 85 ปีแล้ว เราได้นักการเมือง รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ที่โกงกินบ้านเมืองมามากมาย สมควรที่จะถอนหมุดอันนี้ออกหรือไม่ มีคนพูดกันว่าหมุดอันนี้เป็นความอัปยศของระบอบประชาธิปไตยก็มี คิดเห็นประการใด
                         ถามจริงๆเถอะ “หมุดคณะราษฏร์” สำคัญแค่ไหน
                         ถามแบบคนงาเขลาที่ไม่เคยโกงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือโกงการสอบในมหาวิทยาลัย
                         ถึงตรงนี้สัมภเวสี ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติก็ออกมาเต้นเร่าๆฉุดและจินตนาการให้เกิดความแตกแยก ไหนว่าเรากำลีงเข้าสู่แผนปรองดอง
                         ท้ายสุด”ลุงตู่และคสช.ก็คือคนกวดขยะที่ซวยโดนหมาบ้ารุมขย้ำจนได้ อย่างนี้จะเรียกว่าเข้าทางลอบฆ่าท่านผู้นำจริงๆก็คงไม่ผิดเลยเลย
                         เพราะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการนี้คือกลุ่มที่อ้างประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้ง มากกว่ากลุ่มทหารที่เข้ามาล้างบางคนโกงและชั่วเพื่อสร้างประชิปไตยให้เข้มแข็งและไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์พวกพ้องและวงศ์ตระกูลจนชาติเสียหายอย่างที่ผ่านๆมา

คลิกอ่านข้อความจากเฟซบุ๊คของนักการข่าวมืออาชีพ พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ ก็คงพอเดาได้ว่า

                       ใครได้ผลประโยชน์จากกรณีหมุดคณะราษฏรหาย

                       อยากรู้จังทายาทคณะราษฏรคิดอย่างไร

                               ถึงตรงนี้จะโวยวายให้รัฐบาลและคสช.รับผิดชอบหรือจะปลุกระดมใหปชช.ลุกฮือฉุดศก.ประเทศให้หายนะอีกครั้งด้วยยุทธการต่างๆนานาดีครับ&ดีออก?!?!?

วรพจน์ แสนประเสริฐ

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved