คอลัมนิสต์
ข่าว จาก 10

19 มิ.ย. 2560

Change with คิด & ทำ : จำแนกความแตกต่างพรรคการเมือง ออกเป็นสี่พวกหรือบัวสี่เหล่าได้เป็นอย่างไร วานบอก

l หากเราจำแนกพรรคการเมืองและนักการเมืองเปรียบเป็นบัวสี่เหล่า จะเป็นอย่างไรบ้างหนอ

1.เหล่าแรกเป็นบัวพ้นน้ำ คือ เข้าถึงซึ่งการเมืองเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมในระบบเผด็จการรัฐสภา ภายใต้โครงสร้างระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรม ที่ทุนสามานย์ ทุนใหญ่กินทุนเล็ก ชนชั้นสูงตัวโตเอาเปรียบชนชั้นล่างคนเล็กคนน้อยทั้งในเมืองและชนบท ด้วยอำนาจของทุนมหาศาลที่โกงกินบ้านเมืองมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีนักการเมืองเล็กกลางใหญ่เข้าสวามิภักดิ์ ข้าราชการเลว ตำรวจแดงและทหารแตงโม กลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นสังกัด กำลังมวลชนแดงที่ถูกจัดตั้งและชักจูงด้วยตำแหน่งหน้าที่ เงินทองและอำนาจที่เป็นเหยื่อล่อ และชาวบ้านที่ถูกใส่หัวด้วยข้อมูลที่บิดเบือน รวมทั้งนโยบายประชานิยมที่หลอกแดก ชาวบ้านได้เนื้อได้หนัง แต่นายทุนสามานย์เจ้าของได้วัวควายไปทั้งตัว

อีกเพราะประชาชนยังขาดคุณภาพ ตกอยู่ในวัฒนธรรมอุปถัมภ์ เงินวัตถุนิยมและนโยบายประชานิยม ขาดความเป็นอิสระที่จะตัดสินใจได้ด้วยความรู้ สติปัญญา ข้อมูลที่ถูกต้อง

นี่เข้าถึงธรรมอันประเสริฐว่า “พรรคการเมืองในยุคนี้ หมดอนาคตที่จะสร้างประชาธิปไตยได้”

เรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่หวนคืนมา ดุจดังตาลยอดด้วนที่ไม่มีวันงอกอีกต่อไปแล้วในยุคทุนสามานย์นี้

@ โดยสรุปบทเรียนในยุคโชติช่วงของพรรคการเมืองไทยและของต่างประเทศที่ผ่านไปสู่ประชาธิปไตยได้

ตัวนักการเมือง มีอุดมคติ เป็นคนติดดิน ติดชาวบ้านและพื้นที่ รักและเสียสละเพื่อผู้อื่นและแผ่นดินบ้านเกิด

ผู้นำพรรคการเมือง มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นรัฐบุรุษ กล้าเสียสละตัดสินใจเพื่อนำพาบ้านเมืองสู่ประชาธิปไตย

พรรคการเมือง เกิดจากการรวมกันด้วยจิตวิญญาณ สมาชิกเป็นผู้กำหนดแนวทางนโยบาย สส. รมต. นายกฯ

ประชาชน สนับสนุนสส. หนุนช่วยพรรค ให้สู้เพื่อประชาธิปไตยของประชาชนและเอกราชของประเทศ ไม่มีการซื้อเสียงซื้อสส.ซื้อพรรค และเป็นผู้ตรวจสอบ ควบคุม ให้ทำหน้าที่เพื่อชาวบ้าน มิใช่ผลประโยชน์ส่วนตัว ชนชั้นนำในสังคม นักวิชาการ นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม สื่อฯหนุนประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบ

แนวทางที่ถูกต้อง “ลดอำนาจรัฐ(ที่สามานย์) เพิ่มอำนาจประชาชน (สร้างให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง)” เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้บนดินแห่งความเป็นอิสระ เป็นธรรม มีสำนึกและความรับผิดชอบฯ

2.เหล่าที่สอง เป็นบัวที่ปริ่มน้ำ รอการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม เมื่อแสงแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริง ทาบผิวน้ำที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง เมื่อใดก็จะบานและเบิกตาตื่นเมื่อนั้น ซึ่งนักการเมืองเหล่านี้ที่เหมือนกับบัวปริ่มน้ำก็มีอยู่ รอสัมผัสรสชาติของประชาธิปไตยที่แท้จริงเมื่อใด ก็จะบรรลุมรรคผล จากการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมเมื่อนั้น

บัวเหล่านี้เป็นบัวประเภทที่รอการลุกขึ้นสู้ของมวลมหาประชาชน เมื่อสามารถล้มอำนาจรัฐที่ชั่วร้ายของกลุ่มคนส่วนน้อยที่ไม่เป็นธรรมลงเมื่อใด ก็จะสำเร็จบรรลุมรรคผล เห็นสัจธรรมได้เมื่อนั้น

3.เหล่าที่สาม เป็นบัวกลางน้ำหรือบัวใต้น้ำ เปรียบได้กับนักการเมืองส่วนใหญ่ซึ่งยังอยู่ใต้น้ำ มีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อ
เสือสิงห์กระทิงแรดแห่ง “นักเลือกตั้งทุนสามานย์และนักเลือกตั้งอาชีพ” ที่เมื่อเสียงวงแตรการเลือกตั้งดังขึ้นเมื่อใด ก็จะกระโจนขึ้นเวที มีความเสี่ยงที่จะเน่าเสียก่อนที่จะพ้นน้ำคือ “สอบตกก่อนจะได้เลือกตั้งด้วยซ้ำ” เพราะ “ได้แต่เพียงสมัคร แต่ไม่สามารถฟันฝ่า กระแสการซื้อเสียง ซื้อพรรคการเมือง หรือแม้แต่ซื้อสว. เพื่อให้ได้เป็นพรรคการเมืองเสียงข้างมาก จัดตั้งรัฐบาล”

ก็เหมือนดังนักการเมืองส่วนใหญ่ที่บางคนเกิดมาแล้วก็ตายเปล่า หาค่าอันใดมิได้ บางคนเกิดมาแล้วก็ก่อกรรมทำชั่ว จนโฉดเฉาลงจมกับปลักโคลน แต่บางพวกก็งอกงามขึ้นเป็นบัวปริ่มน้ำและสามารถบานยามรับแสงประชาธิปไตยชั่วคราวที่มีมาในบางครั้ง

บางส่วนของบัวประเภทนี้ ยังยึดติดกับประชาธิปไตยขนมปังนมเนย อ้างคำสวย “ยึดมั่นในระบบรัฐสภา” แต่กาลเวลาแห่งความเป็นจริง ก็ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “ได้สส.เป็นรอง ไปไม่ถึงฝั่งประชาธิปไตย” เป็นเพียงไม้ประดับ หรือเป็นเครื่องค้ำประกัน “ทุนสามานย์แห่งระบบเผด็จการรัฐสภา” เอาไว้เท่านั้น และชาวบ้านชาวเมืองก็ได้เสียสละลงแรงลงใจ ไปเลือกพรรคบัวนี้มาตลอด แต่หาได้เกิดประโยชน์อันใดไม่

นักการเมืองคนสำคัญ ที่ได้สรุปบทเรียน ออกมาต่อสู้ร่วมกับประชามหาชน แล้วไม่กลับไปสู่บัวใต้น้ำอีก ออกมาเป็นผู้นำแห่งบัวพ้นน้ำที่ได้ดำเนินการสร้างสมพลเมืองคนกล้า ที่จะมาเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง

4.เหล่าที่สี่ เป็นบัวที่อยู่กับโคลนตมแต่ไปคิดและไปติดยึดแน่นอยู่ใต้พื้นน้ำเน่าโสโครกว่า “นี่คือประชาธิปไตยเลือกตั้งที่จะนำไปสู่อำนาจรัฐ” เพียงขอให้ได้เป็น สส.หรือรัฐมนตรี และ “ยอมเป็นสมุนของทุนสามานย์ ดีกว่าอยู่ใต้ศักดินาที่อนุรักษ์ล้าหลัง” (ตามอคติที่ติดตาติดใจมาตลอด) แต่กลับ ยอมทอดกายถวายตัวเป็นขี้ข้าหรือสมุนบริวารในอาณัฐแห่งพญามัจจุราชแห่งทุนสามานย์

แต่ความจริงนักการเมืองเหล่านี้ ล้วนแต่ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นอาหารของเต่า ปู ปลา แห่งกิเลสตัณหา ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ง่าย เพราะเป็นบัวอ่อน ที่ไร้ความคิดและอุดมคติแห่งความดีงาม และความคิดที่จะทำเรื่องดีงามเพื่อบ้านเกิดเมืองนอน จะอยู่ใต้น้ำติดกับโคลนตมอันเป็นแหล่งหาอาหาร และเป็นเหยื่อหรืออาหารของเต่า ปู ปลา แห่งกลุ่มทุนสามานย์ และเผด็จการรัฐสภาโดยง่าย

เปรียบได้กับบุคคลบางจำพวกที่ยากจะเข้าใจหรือเข้าถึงความจริงใดๆ จะสั่งจะสอนอย่างไรก็ไม่มีทาง คนจำพวกนี้พระบาลีเรียกว่า เป็นปทปรมะบุคคล หรือถ้าจะว่ากันให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ โมฆะบุรุษ หรือ โมฆะสตรี นั่นเอง คือเกิดมาเสียเปล่า

บางส่วนของบัวเหล่านี้ ครั้งหนึ่งสมัยเป็นเยาวชนเคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยชีวิตและจิตวิญญาณ หวังจะสร้างบ้านเมืองให้เป็นสุขปราศจากทุกข์ หวังจะให้เกิดยุคท้องฟ้าสีทอง เอาธงชัยมาปักกลางนคร แต่ทำแล้ว ไม่สำเร็จ กลับหยุด ไม่ยอมรุกหน้าเดินต่อ ความกล้าหาญเสียสละหมดไปและอุดมคติหมดไฟ แล้วหวนกลับไปสู้วิธีลัด รับใช้ทุนสามานย์ เอาผลประโยชน์เฉพาะหน้า การเป็นสส. เป็นรมต.มาก่อนประชาชน บางครั้งก็ได้อำนาจรัฐ ที่ได้มาด้วยอธรรมแห่งทุนสามานย์ ได้เป็นสส.เป็นรัฐมนตรีที่ขาดอุดมคติไปแล้ว จึงหาเอาใจใส่ต่อการสร้างประชาชนให้มีคุณภาพ มีพลังที่จะต่อสู้ต่อ ให้ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาไม่

อดีตอันแจ่มจรัสงดงาม วีรภาพของการต่อสู้ในยุคท้องฟ้าสว่างไสว กลับกลายเป็นเพียงภาพมายาหลอกตัวเอง

l เมื่อได้รำลึกเช่นนี้แล้วก็มีกำลังใจว่า สัจจธรรมที่รู้นั้น อยู่ในวิสัยที่จะอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ได้ไม่น้อย อย่างน้อยก็จำพวกบัวปริ่มน้ำและบัวกลางน้ำ เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์แก่เวไนยสัตว์แล้ว

ฐานะความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพื่อแก้วิกฤติของบ้านเมืองด้วยจิตใจที่รักชาติศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน จึงตัดสินใจแน่วแน่ที่จะ
ประกาศสัจจธรรมแห่งประชาธิปไตยนี้ สู่ประชาชนและ บัว 4 เหล่านี้

มวลมหาประชาชนเรือนล้านที่เคยออกมาทำหน้าที่เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชนจงมารวมพลังอีกครั้งเถิด

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved