ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

19 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 20 มกราคม 2560

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved