ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

07 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 8 มีนาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ณ ห้องพระราม-พระลักษมณ์ หอวชิราวุธานุสรณ์ ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved