ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

09 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 10 มีนาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ โดยมี พลตรีหญิงภาณุมาศ อุทัยเสน และ ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธานกรรมการบริหาร มิราเคิล กรุ๊ป รับเสด็จ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved