ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

21 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 22 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธนี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved