ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

29 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 30 มีนาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประกาศนียบัตร รางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียนของเครือข่ายสถาบันการศึกษา ในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved