ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

20 เม.ย. 2560

ภาพข่าวสังคม : 21 เมษายน 2560

250 ปี กรุงธนบุรี วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดการสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี จากเอกสารของชาวต่างชาติ” ซึ่งสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ได้รวบรวมและแปลไว้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ความรู้ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน สภาพบ้านเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยมี รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์, รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, อ.บุหลง ศรีกนก, รศ.ดร.ธีรวัฒ ณ ป้อมเพชร, อ.สุดารา สุจฉายา, รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี และ ดร.จิราธร ชาติศิริ ร่วมอภิปราย ที่ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved